A A A
 • Integrare europeană

  REPUBLICA MOLDOVA - UNIUNEA EUROPEANĂ

  Uniunea Europeană (UE) este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 28 de ţări europene - Austria (1995); Belgia (1952); Bulgaria (2007); Cipru (2004); Croaţia (2013); Danemarca (1973); Estonia (2004); Finlanda (1995); Franţa (1952); Germania (1952); Grecia (1981); Irlanda (1973); Italia (1952); Letonia (2004); Lituania (2004); Luxemburg (1952); Malta (2004); 
  Polonia (2004); Portugalia (1986); Regatul Unit (1973); Republica Cehă (2004); România (2007); Slovacia (2004); Slovenia (2004); Spania (1986); Suedia (1995); Ţările de Jos (1952); Ungaria (2004), precum și 5 țări candidate – fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Serbia, Turcia și 3 țări potenţial candidate - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, acoperind astfel aproape tot continentul european.

  Integrarea Europeană este, terminologic, un proces de integrare politică, juridică, economică (și în unele cazuri sociale și culturale) ale unor state care se află parțial sau total în Europa. Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au debutat după 27 august 1991. Comisia Europeană a iniţiat în noul context geo-politic din estul Europei şi cel determinat de reconsiderarea caracterului instituţiilor europene după luarea deciziilor de la Maastricht, relaţiile cu statele nou apărute în fostul spaţiu sovietic.

  Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), care a intrat în vigoare la 01 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite. Documentul reprezintă baza juridică a relaţiilor dintre Moldova şi UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific.

  Vorbind despre perioada anilor din 2009 până în prezent, Republica Moldova a înregistrat pași importanți în procesul de apropiere cu UE, și anume:

  • Începând cu 07 mai 2009 Republica Moldova participă la inițiativa Parteneriatului Estic contribuind activ la dezvoltarea dimensiunii bilaterale și a celei multilaterale.
  • La 01 ianuarie 2010, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Comunității Energetice Europene.
  • La data de 12 ianuarie 2010 a avut loc lansarea negocierilor privind Acordul de Asociere cu UE. Au fost desfășurate 15 runde de negocieri, inclusiv 7 runde de negocieri separate privind ZLSAC (DCFTA). Rundele de negocieri, în baza cărora este conceput Acordul de Asociere, au luat sfârșit după parafarea acestuia la 29 noiembrie 2013 în cadrul celui de-al 3-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Prin Acordul de Asociere, Republica Moldova și-a asumat un număr mare de angajamente. Acest document conține 395 de directive și regulamente, care, odată puse în aplicare în legislația națională, va face Moldova o țară cu un Acquis comunitar integrat cu cel al UE.
  • La 15 iunie 2010 a fost lansat Dialogul RM-UE în domeniul liberalizării vizelor. În ianuarie 2011, Republica Moldova a primit Planul de acțiuni privind liberalizarea vizelor, conținând două seturi de condiții, având drept scop instituirea unui regim fără vize între RM și UE.
  • Pe 24 ianuarie 2011 Republica Moldova a primit în mod oficial un plan de acțiune pentru instituirea unui regim fără vize pentru călătoriile de scurtă ședere de la comisarul UE pentru Afaceri Interne.
  • La 01 mai 2011 a fost definit protocolul privind principiile generale pentru participarea RM la programele UE. Primul program UE la care RM a participat a fost FP7.
  • La 20 martie 2012 a avut loc lansarea negocierilor privind stabilirea Zonei de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător în cadrul negocierilor privind Acordul de Asociere.
  • Pe 26 iunie 2012 a fost semnat acordul privind aderarea Republicii Moldova la Spațiul Aerian Comun cu Uniunea Europeană.
  • La cel de-al III-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius care a avut loc pe 28 și 29 noiembrie 2013 Republica Moldova a parafat textul Acordului de Asociere, care include și crearea Zonei de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător.
  • Pe 27 februarie 2014 Parlamentul European a votat în plenul reunit, regulamentul care permite eliminarea vizelor de intrare pe teritoriul Uniunii Europene pentru cetățenii Republicii Moldova. Votul Parlamentului a fost confirmat de către Consiliului Uniunii Europene pe 14 martie 2014, iar pe 08 aprilie 2014 decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a deciziei la data de 28 aprilie 2014, cetățenii Republicii Moldova pot călători în scopuri turistice în țările membre ale UE, cu excepţia Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, pentru o perioadă de până la 90 de zile pe parcursul a şase luni. Regimul se aplică inclusiv pentru România, Bulgaria, Croaţia şi Cipru, ţări ale UE care nu fac parte din Spaţiul Schengen, dar şi în patru state asociate acestui spaţiu fără a fi membre ale Uniunii Europene - Norvegia, Islanda, Elveţia şi Liechtenstein.

    

   DE MENȚIONAT: Cetăţenii Republicii Moldova pot călători fără viză în UE doar în baza paşaportului biometric

  • La 14 martie 2014 are loc adoptarea modificării Regulamentului 539/2001, pentru a permite transferul RM în lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligativitatea vizei.
  • Semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, la data de 27 iunie 2014, în cadrul unui Summit extraordinar UE-RM.
  • Ratificarea de către Parlamentul Republicii Moldova, la data de 02 iulie 2014, a Acordului de Asociere RM-UE.

   

  Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană

  Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană are 972 de pagini şi cuprinde un Preambul ce reprezintă o declaraţie introductivă a Acordului, ce stabileşte scopul Acordului și filosofia acestuia. În Preambul se menționează că, prin intermediul acestei asocieri între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, se propune ca:

  1. să fie promovată asocierea politică și integrarea economică între părți, bazate pe valori comune și legături strânse, inclusiv prin creșterea participării Republicii Moldova la politicile, programele și agențiile UE;
  2. să fie consolidat un cadru pentru un dialog politic intensificat în toate domeniile de interes comun, care prevede dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;
  3. să contribuie la consolidarea democrației și la stabilitatea politică, economică și instituțională în Republica Moldova;
  4. să promoveze, păstreze și consolideze pacea și stabilitatea în dimensiunile regionale și internaționale, inclusiv prin unirea eforturilor pentru a elimina sursele de tensiune, consolidarea securității frontierelor, promovarea cooperării transfrontaliere și a relațiilor de bună vecinătate;
  5. să sprijine și să consolideze cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității, cu scopul de a consolida statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în domeniul mobilității și a contactelor interumane;
  6. pentru a sprijini eforturile R. Moldova de a dezvolta potențialul economic prin cooperare internațională, de asemenea prin armonizarea legislației sale cu cea a Uniunii Europene;
  7. să stabilească condițiile pentru relațiile economice și comerciale pentru a conduce R. Moldova spre o integrare graduală în piața internă a UE, astfel cum este prevăzut în prezentul acord, inclusiv prin înființarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, care va oferi o armonizare de anvergură și acces la o piață de liberalizare, în conformitate cu drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru al OMC, precum și la punerea în aplicare transparentă a acestor drepturi și obligații;
  8. pentru a stabili condițiile pentru o cooperare mai strânsă în alte domenii de interes reciproc.

   

  De asemenea, Acordul de Asociere prevede VII titluri care conțin:

  • Principii generale. 
   Prevede respectul pentru principiile democratice, drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept. De asemenea, conține „Promovarea respectului pentru principiul suveranității și al integrității teritoriale, inviolabilitatea hotarelor și independența, precum și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă”.
  • Dialogul Politic și Reforma, Cooperarea în domeniul Politicii Externe și de Securitate. 
   Prevede intensificarea dialogului politic UE-Moldova și cooperarea în vederea convergenței graduale în sectoarele acoperite de Politica Externă și de Securitatea Comună (PESC și Politica de Securitate și Apărare Comună (PASC).
  • Justiție, Libertate și Securitate. 
   Prevede, prin Acordul de Asociere, ca UE și Moldova să-și consolideze dialogul și cooperarea în domeniul migrației, a azilului și a managementului frontierelor. Importanța introducerii unui regim de călătorie fără vize pentru cetățenii Moldovei.
  • Cooperarea în Sectorul Economic și alte Sectoare. 
   Acoperă teme ce vizează dialogul economic, managementul finanțelor publice și controlul financiar, politici fiscale și cooperare în sectorul vamal, statistică etc.
  • Comerțul și Aspectele Legate de Comerț. 
   Este dedicat comerțului și aspectelor ce țin de comerț. Integrarea economică se preconizează a fi realizată prin stabilirea unei Zone de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (ZSLAC). Potrivit experților, odată ce va fi implementat, ZSLAC va conduce la o creștere suplimentară a PIB-ului RM de până la 5.4%.
  • Asistență Financiară și Prevederi privind Combaterea Fraudelor și Controlul. 
   Cooperarea financiară, inclusiv prevederile anti-fraudă, prevede asistența bilaterală acordată de UE Republicii Moldova. De altfel, UE este cel mai mare donator al RM.
  • Dispoziții Instituționale, Generale și Finale.
   Precizează că Acordul de Asociere presupune o platformă specială instituțională de cooperare între UE și Moldova. Așadar, cel mai înalt nivel va fi reprezentat de Consiliul de Asociere UE-Moldova, care se poate întruni în orice format. Este importantă acordarea Consiliului dreptul de a lua și decizii cu caracter obligatoriu. Consiliul de Asociere va fi asistat în realizarea sarcinilor sale de către Comitetul de Asociere, care, la rândul său, va examina aspectele specifice ZLSAC.

  Pentru realizarea procesului de asociere, în anul curent prin HG nr. 808 din 07 octombrie 2014, a fost aprobat Planul Naţional de Acţiuni pentru implementare Acordului de Asociere RM-UE. Planul cuprinde o perioadă de trei ani și include priorităţile-cheie de cooperare în vederea asigurării asocierii politice şi a integrări economice cu UE. Documentul reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea procesului de integrare europeană în următorii trei ani. Astfel, Planul include acţiunile ce vor fi realizate de către toate instituţiile responsabile, precum şi Anexe ale Acordului de Asociere, inclusiv partea privind instituirea Zonei de Comerţ Liber în termenele indicate şi cu specificarea resurselor financiare necesare în acest sens.

  DE MENȚIONAT: Atribuțiile Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor se regăsesc în următoarele titluri ale Acordului:
  • “Justiție, libertate și securitate”;
  • „Cooperarea în sectorul economic și alte sectoare”:
   • Capitolul 10 „Politica cu privire la industrie și întreprinderi”;
   • Capitolul 18 „Societate Informațională”.
  • “Comerțul și aspectele legate de comerț”:
   • Capitolul 6 „Dreptul de stabilire, prestarea serviciilor şi comerțul electronic”,
    • Secțiunea 5 „Cadrul de reglementare”:
     • Subsecțiunea 4 „Servicii Poştale şi de Curierat”;
     • Subsecțiunea 5 „Reţele şi Servicii de Comunicaţii Electronice”.